+48 12 688 69 00
Skontaktuj się
z nami:
AKTUALNOŚCI
KRAKOWSKIEJ SKOK
Strona główna » Aktualności

23 maja 2018

Przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez Krakowską Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z tym informujemy, iż będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej deklaracji jest Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 3 (dalej "My").
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Krakowskiej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo–Kredytowej możliwy jest pod adresem email iod@krakskok.pl
 • Będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe w celu:
 1. zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy o członkostwo i realizacji celów statutowych – do czego jesteśmy uprawnieniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. rachunkowych, księgowych i archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. prowadzenia marketingu własnych usług oraz podmiotów powiązanych z nami osobowo, kapitałowo lub systemowo – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie własnej działalności),
 5. ustalenia, dochodzenia i obrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest bronić się przed Pani/Pana ewentualnymi skargami lub zarzutami podnoszonymi w postępowaniu sądowym).
 • O tym jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe będzie decydował cel ich przetwarzania. Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres trwania członkostwa w SKOK, a po jego ustaniu – do czasu upływu terminu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń oraz przez okres wskazany w przepisach ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją. W celu realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień należy kontaktować się z nami korespondencyjnie na adres: Ujastek 3, 30-969 Kraków, telefonicznie pod numerem telefonu (12)6886900 lub elektronicznie na adres iod@krakskok.pl
 • Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie swoich danych w deklaracji jest wprawdzie dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia z nami umowy o członkostwo w SKOK.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane podmiotom współpracującym z nami przy wykonywaniu czynności związanych z naszą działalnością statutową, tj. agentom SKOK, podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i sprzedażowe, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych) oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Krakowska SKOK 2006-2021
projected by GRUPA365NET